Un dels col•lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi dels últims anys, ha estat el de les persones de 30 o més anys, els quals en un percentatge bastant elevat es troben en situació d'atur.
 

Per tercer any consecutiu el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa el Programa 30 Plus que ofereix ajudes per a la contractació de nous treballadors/as.

Requisits que han de reunir els nous treballadors o treballadores

El nou treballador/a ha de tenir un mínim de 30 anys, nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació en el moment d'iniciar la relació laboral.

Característiques del programa:

 • Formalitzar un contracte laboral d'un mínim 20 hores setmanals amb el nou treballador, per una durada mínima de 6 i 9 mesos (contracte eventual o indefinit). No seran compatibles els contractes d'interinitat, relleu ni substitució.

 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.

 • La persona contractada ha de participar en una formació de 20 i 100 hores. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es realitzi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas se superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).

 • Els perfils professionals definits en aquest programa poden ser diversos: administratius/vas, personal de comerç i atenció al client, recepció, logística o manipulació entre d'altres.


Requisits principals per a sol•licitar l'ajuda econòmica:

 • Les entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció per la contractació de participants poden ser empreses o autònoms, a excepció de les empreses de Treball Temporal, centres especials de treball i empreses d'inserció, ubicades preferentment en el municipi de Rubí.

 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, o per acomiadament col•lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.

 • Una mateixa empresa només pot sol•licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.

 •  

Beneficis per a les empreses:

 • Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2018 (858,55€ a jornada completa) durant un període de 6 i 9 mesos (fins a 7726,95€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.
 • Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i els bonificacions en els quotes de la Seguretat Social prevists per a cadascuna dels modalitats contractuals.

Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció. Contacta amb nosaltres.


Per a més informació:
Verònica Casado:
vcpa@ajrubi.cat

Bea Sánchez:
bsu@ajrubi.cat