Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener de 2020

Les empreses poden sol·licitar, des de l’1 de gener i fins al 31, la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. Aquesta reducció/exempció de la taxa es concedeix a aquells  comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus privat i acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya.

L’ordenança fiscal núm. 16, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, es manté sense modificacions en el 2020.

Per tramitar la sol·licitud de la reducció/exempció s’ha de presentar una instància i el certificat de l’empresa encarregada de gestionar els residus indicant que té contracte amb l’empresa interessada i que aquesta realitzarà la gestió de residus durant un any com a mínim (ha de cobrir l’any en curs de la sol·licitud). Si el certificat té una durada de més d’un any, la pròrroga no es farà de manera automàtica. Per tant, caldrà presentar el certificat anualment.

Per poder gaudir de l’exempció de la quota en les activitats industrials és necessari que en el certificat consti que es recullen els residus generals o banals, codificats per l’Agència de Residus de Catalunya com CER 200301 o bé CRC 200199.

Per a les activitats comercials, la reducció de la quota s’estableix en funció de la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona (cartó, paper, envasos, vidre...) i el tipus d’activitat que es duu a terme.

La sol·licitud s’ha de realitzar telemàticament mitjançant el certificat digital de la manera següent:

Us heu de donar d'alta a les notificacions digitals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Una vegada rebuda la notificació heu d'accedir al portal de la Diputació de Barcelona.

Per a qualsevol dubte o aclariment en la gestió telemàtica, us podeu adreçar a l'Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona, al telèfon 932029802.