eficiència i estalvi energètic

A continuació, t’informem sobre les principals ajudes i subvencions en Energies Eficients i Energies Renovables:

Bonificacions de l'Impost sobre Activitats Econòmiques per consum o cogeneració d'energia verda

Bonificacions de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per utilitzar carburants o sistemes que redueixin l'impacte ambiental

Bonificacions de l'Impost sobre Activitats Econòmiques per establiment de plans de transport pels treballadors

Bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar