Ajudes Covid-19

(Última actualització: Dilluns, 6 d'abril, a les 15:00 h)

Resum de les diverses mesures en matèria econòmica adoptades per les administracions davant l’impacte econòmic del Covid-19.
1 - Mesures del Govern d'Espanya
2 - Mesures de la Generalitat de Catalunya
3 - Mesures de l'Ajuntament de Rubí
4 - Mesures de les Entitats Financeres
5 - Enllaços d'interès

1- Mesures del Govern d'Espanya

Mesures vigents

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Empreses en general

 

Prevenció de Riscos.

En aquelles empreses que hagin reorganitzat la prestació de servei amb teletreball, el treballador podrà realitzar de forma excepcional l'avaluació de riscos laborals mitjançant autoavaluació.

 

Compliment de l'article 16 de Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Article 5, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms en general

 

Deute hipotecari.

Els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l'adquisició del seu habitatge habitual.

 

Veure els requisits que estableix l'article 9 i 11 del RDL 8/2020.

 

Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Autònoms i socis treballadors de cooperatives de treball (RETA i RETM)

 

Prestació per cessament activitat.

Per un període d'un mes o fins que finalitzi l'estat d'alarma, els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l'activitat.

 

En situació d'alta en el moment de la declaració d'estat d'alarma (RETA o RE de treballadors del mar).

Reducció del 75% de la facturació.

Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

 

Article 17, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Interromput el període de devolució de productes comprats per qualsevol modalitat, tan presencial com on-line.

 

 

 

Article 21, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Quotes a la seguretat social, contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19, exoneració del pagament de les quotes empresarials i de les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Empreses amb menys de 50 treballadors: 100% exoneració

Empreses amb més de 50 treballadors: 75% exoneració

 

Còmput de treballadors a 29/02/20.

Comunicació a la TGSS dels treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció.

 

Article 24, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Finançament.

Línia d'avals per a les empreses i autònoms pendent de desenvolupament pel Consell de Ministres

 

 

 

Article 29, 30 i 31, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç ICO

Empreses i autònoms

 

Àmbit tributari.

Ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats a l’article 62 punt 2 i 5 de la Llei 58/2003 fins el 30/04/20.

Ampliació d'altres terminis previstos a l'article 62 punt 2 i 5 de la Llei 58/2003 fins el 20/04/2020.

 

 

 

Article 33, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Agència Tributària

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 Mesures per als treballadors per compte aliena

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Treballadors

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

 

NO hi ha període mínim de carència per poder sol·licitar la prestació.

Contractes formalitzats abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Socis treballadors de societats laborals o cooperatives de treball

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Cotitzar per desocupació.

Ser soci abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Treballadors fix discontinu

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors. Dret a una nova prestació per desocupació durant un màxim de 90 dies.

 

Suspensió de l'activitat o reducció de jornada pel COVID-19 durant períodes normals d'activitat.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Treballadors en general

 

Prestació per desocupació.

Les altes inicials o per reprendre la prestació o el subsidi tramitades fora de termini no suposarà la reducció de la duració del dret a la prestació.

 

 

 

Article 26, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Servicio Público de Empleo (SEPE)

Treballadors en general

 

Subsidi per desocupació.

L'entitat gestora prorrogarà d'ofici la percepció del subsidi en els casos de pròrroga semestral.

El subsidi per a majors de 52 anys no s'interromprà tot i  presentar la declaració anual de rendes fora de termini.

 

 

 

Article 27, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Servicio Público de Empleo (SEPE)

 

 

 

Altres mesures vigents

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Autònoms i treballadors assalariats

 

Es considera accident de treball els períodes d'aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19.

 

A la data que es declari l'aïllament cal trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

 

Article 5, Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Empreses i autònoms del sector turístic

 

L’Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes.

 

Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional.

 

Enllaç ICO

Empreses turístiques, comerç i hoteleria

 

Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i professionals.

 

Empreses vinculades al turisme, amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny, que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos els treballadors amb contracte fix discontinu.

 

Article 13, Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Ajornament de deutes tributaris. Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini d'ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de març.

 

No superar els 6.010.121,04€ en volum d'operacions.

 

Article 14, Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.
 

Enllaç Agència tributària

Tothom en general

 

Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i caducitat.

 

 

 

Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Autònoms Bo social d’electricitat.
Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la Covid-19 i els que, també a causa del coronavirus, hagin reduït la seva facturació en un 75% respecte al semestre anterior, podran beneficiar-se del Bo social i tenir un descompte del 25% en la factura elèctrica del seu habitatge habitual.
 

Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

La renda anual del titular o la renda conjunta anual de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a:

2,5 vegades l’IPREM (18.798,9 €) si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha cap menor a la unitat familiar.

3 vegades l’IPREM (22.558,7 €) si hi ha un menor a la unitat familiar.

3,5 vegades l’IPREM (26.318,7 €) si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Els autònoms beneficiaris seran considerats clients vulnerables fins que puguin reprendre la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6 mesos a comptar des que obtinguin el descompte en factura.

Per tramitar el bo social, el sol·licitant ha de posar-se en contacte amb alguna de les comercialitzadores de referència.

 Article 28, Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril.

Enllaç Bo Social d’Electricitat

 

 

2 - Mesures de la Generalitat de Catalunya

Mesures vigents

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Pimes catalanes

 

 

L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

 

Imports superiors a 100.000,00 €.

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

 

Enllaç IFC

Emprenedors, autònoms, microempreses, pimes.

 

 

L'Institut Català de Finances finança a emprenedors, autònoms, microempreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc.

 

Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

Per finalitat

Per a pimes

Per al sector industrial i turisme

Per al sector social

 

Enllaç IFC

Autònoms

 

 

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (RETA).

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

 

Estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del COVID19.

Tancament de l'activitat econòmica per decret de les autoritats sanitàries.

No disposar d’altres fonts d'ingressos.

 

Article 15, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport pública i en matèria tributària i econòmica.


Enllaç Treball Gencat

Empreses i autònoms

 

 

En l’àmbit tributari, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments dels tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

 

 

 

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.


Enllaç Agència Tributària de Catalunya

Empreses, autònoms i famílies

 

Cànon de l’aigua.

S’aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

També s’aplicarà la reducció del 50% del cànon de l’aigua als usuaris domèstics.

 

Aplicació directa. No cal realitzar cap tràmit.

 

Enllaç Agència Catalana de l’Aigua

 

 

3 - Mesures de l'Ajuntament de Rubí

Rebaixa de tributs i taxes municipals, o suspensió de les de nova creació.

Segons el que disposa la Llei d'Hisendes Locals (article 26.3), no es recaptaran les taxes dels serveis que no es prestin o quan no es produeixi l'ocupació del domini públic.


Recaptació voluntària:

•    El termini de pagament dels padrons de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica es prorroga fins al 3 de juliol de 2020.

•    Es modifiquen les dates de domiciliació de les fraccions de l'Impost sobre Béns Immobles, la Taxa per la recollida d'escombraries i la Taxa de guals.

•    S'amplia el termini de pagament de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març fins al 30 d'abril de 2020, excepte que el termini general atorgat per la norma sigui major.

•    Els terminis de pagament de liquidacions que s'hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març s'han ampliat fins al 20 de maig de 2020, excepte que el termini general atorgat per la norma sigui major.

•    Es prorroguen un mes els padrons de taxes i preus públics de meritació mensual.


Fiscalitat:

•    Els ajornaments o fraccionaments concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020, venceran el 30 d'abril de 2020.

•    Els ajornaments o fraccionaments concedits després del 18 de març de 2020 venceran el 20 de maig de 2020.

•    Taxa de residus comercials. Compensació de la taxa anual per la recollida, tractament i eliminació de residus d'activitats comercials i industrials, per a aquells que hagin hagut d'aturar l'activitat durant l'estat d'alarma.

•    Impost de vehicles de tracció mecànica. Es compensarà proporcionalment l'import de l'impost pel període de l'estat d'alarma a aquells autònoms o comerços per qui el vehicle comercial sigui una eina bàsica per desenvolupar la seva activitat.

•    Taxes de mercadal, Mercat municipal i terrasses. Es prorratejarà per ocupació o serveis efectivament realitzats. En el cas dels rebuts ja liquidats, es procedirà a la devolució d'ingressos proporcional al període de l'estat d'alarma.

•    També se suspenen tots els embargaments per deutes amb l'Ajuntament, no es generarà cap recàrrec per impagament i s'interrompen els interessos de demora per deute.


Ajut SOREA:

Les pimes i els autònoms podran sol·licitar la congelació del pagament de les factures de subministrament d'aigua emeses durant la vigència de l'estat d'alarma. Un cop finalitzi l'estat d'alarma, es finançaran sense interessos i fins a un període màxim de 6 mesos. (Enllaç SOREA)

 

4 - Mesures de les Entitats Financeres

5 - Enllaços d'interès

•    ACCIÓ - Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa. Informació amb totes les ajudes que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors de Catalunya per fer front a la Covid-19.

•    Informació sobre el coronavirus i les mesures que s'estan aplicant per prevenir el seu contagi a Rubí.

•    Últimes notícies del Govern d'Espanya.

•    La Finestreta Única Empresarial del Departament d'Empresa ofereix un nou servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19.

•    ACCIÓ activa el servei ACCIÓ Virtual Desk amb l'objectiu de donar resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística vinculats a l'exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies, entre d'altres i minimitzar l'afectació d'aquesta situació excepcional en l'activitat diària de les empreses.

•     Resum de mesures econòmiques conseqüència de la crisi del Covid-19 elaborat per CECOT.

•     Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a les empreses: mesures de suport pel manteniment de l'ocupació (infografia).

•     Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a treballadores i treballadors autònoms: mesures de suport (infografia).

•     Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

•     Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a les persones demandants d'ocupació (infografia).

•     El SOC ofereix la seva infraestructura per donar suport al SEPE per tramitar les prestacions d'atur.

•     Revista de la Seguretat Social - Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms.

•     Agència Tributària - Preguntes freqüentes sobre el Reial Decret Llei 8/2020 en l'àmbit tributari.

•     Ministeri de Sanitat - Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2).