Preguntes Freqüents

AJUTS I SUBVENCIONS

1.- Hi ha subvencions per a emprenedors?
2.- Puc iniciar un projecte empresarial només amb subvencions

TREBALLADORS
3.- Què és estar en situació legal d'atur? Tinc dret a cobrar-lo?
4.- Com es fa la capitalització de l'atur?
5.- Quant haig de pagar d'impostos si em faig autònom?
6.- En quin règim de cotització de la Seguretat Social m'haig d'incloure, al Règim General o al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)?
7.- Sempre és obligatori estar donat d'alta al Règim d'Autònoms de la Seguretat Social quan es desenvolupa una activitat per compte propi com a empresari individual o professional?

FINANÇAMENT
8.- Què he de tenir en compte quan vaig a demanar un crèdit?
9.- Què és una pòlissa de crèdit?
10.- Què és el punt mort?
11.- Què és l'Institut Català de les Finances?
12.- Què finança l'Institut Català de les Finances?
13.- Què és ENISA?
14.- Quin tipus de productes financers podem trobar a ENISA?
15.- En què es diferencia el finançament d'ENISA del d'un banc o una caixa?
16.- Quines ajudes concedeix ENISA?
17.- ENISA concedeix leasing, renting o préstecs ICO?
18.- Què és el Préstec Participatiu?
19.- Què es pot considerar Préstec Participatiu?
20.- Es necessita advocat i procurador per a reclamar deutes a tercers?
21.- Les factures que s'han de presentar quan se sol·licita una subvenció han de ser originals o poden ser còpies?
22- Què són els comprovants de pagament?
23.- Com puc demanar una subvenció per a la promoció internacional?

RESPOSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

24.- Com fer un primer contacte amb la gestió socialment responsable?
25.- Com puc donar a conèixer la meva empresa com a socialment responsable?
26.- Puc incorporar la responsabilitat social en les meves compres?

MERCANTIL

27.- Quins tràmits haig de seguir per muntar una empresa?
28.- Em faig autònom o constitueixo una societat?
29.- Quina diferència hi ha entre la denominació social i el nom comercial?
30.- Quina responsabilitat patrimonial tenen els socis de les societats de capital (S.L o S.A)?
31.- Què és la responsabilitat social?
32.- Quins avantatges pot suposar la responsabilitat social per a la meva empresa?
33.- M'agradaria implantar la responsabilitat social a la meva empresa, què haig de fer?

ASSESSORAMENT
34.- On més em puc dirigir perquè em resolguin altres dubtes?

 

 

 

INICI

 

AJUDES I SUBVENCIONS

 

1.- Hi ha subvencions per a emprenedors?

De manera general no hi ha ajudes econòmiques a fons perdut en aquest moment per a emprenedors. Sí que en podem trobar per a sectors especialment protegits com ara la producció cinematogràfica o per al desenvolupament de zones rurals. No obstant això, existeixen diverses mesures d’ajuda per facilitar la posada en marxa de noves empreses, com les següents:
· Assessorament gratuït a tots els emprenedors que es plantegin iniciar un negoci a Rubí. · Formació gratuïta per emprenedors.
· Programes de finançament a mida.
· Bonificacions parcials de les quotes de la Seguretat Social per determinats col·lectius.
· Bonificacions parcials o totals de les taxes municipals.
· Possibilitat de capitalitzar la prestació d’atur.
Si necessites més informació, pots realitzar una consulta més concreta a la base de dades FISUB o bé contactar amb nosaltres.
· Regularment s'activen a la ciutat de Rubí Ajuts per a emprenedors. Consulta l'apartat Ajuts i Finançaments per veure les que estan actives.

2.- Puc iniciar un projecte empresarial només amb subvencions

No, no existeix en l’actualitat cap subvenció que et permeti sufragar les despeses inicials ni, per tant, posar en marxar el teu negoci. Necessitaràs comptar amb els teus propis recursos o obtenir finançament extern. Les subvencions, normalment, no són fàcils d’aconseguir i si es donés el cas que n’obtinguessis una, has de tenir en compte que el seu cobrament pot trigar mesos.

 

TREBALLADORS

3.- Què és estar en situació legal d'atur? Tinc dret a cobrar-lo?

Et trobes en situació legal d’atur quan s’extingeix la relació laboral causada per:
· Finalització del contracte per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei del contracte.
· Acomiadament del treballador. · Acomiadament col·lectiu.
· No superar el període de prova establert al contracte.
· Declaració d’incapacitat permanent total per a la professió habitual del treballador.
· Mort, jubilació i incapacitat de l’empresari.
· Determinades resolucions voluntàries del treballador (com el trasllat del centre de treball que exigeixi canvi de residència,…).
· Per tenir dret a cobrar l’atur és necessari tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal d’atur i haver obtingut el reconeixement de la prestació per part de l’oficina de Treball de la Generalitat.

4.- Com es fa la capitalització de l'atur?

La capitalització de l’atur consisteix en el cobrament de la prestació d’atur en un pagament únic i/o l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social per facilitar la posada en marxa d’iniciatives d’autoocupació (aquests diners s’hauran de dedicar necessàriament a la posada en marxa d’una empresa). La modalitat de la prestació anirà en funció de la forma jurídica triada:

· Empresaris individuals i Societats Civils Privades:
- Pagament únic del 60% de la prestació + el 40% restant de l’abonament de quotes.
- 100% de l’abonament de quotes.

· Societats laborals, cooperatives i empresaris individuals amb minusvalidesa:
- Pagament únic del 100% de la prestació.
- Pagament parcial + la resta de l’abonament de quotes.

· Societats limitades i anònimes:
- 100% de l’abonament de quotes.

Requisits per a tots els casos:
· Trobar-se en situació legal d’atur i amb el dret a prestacions reconegudes per l’Oficina de Treball de la Generalitat.
· Tenir com a mínim 3 mensualitats de prestació d’atur pendent de cobrament.
· No haver capitalitzat en els darrers 4 anys.

 

5.- Quant haig de pagar d'impostos si em faig autònom?

En molts casos els impostos a pagar creixeran en funció dels beneficis, i si aquests són baixos o inexistents, no pagaràs impostos. No hi ha un percentatge fix de gravamen, malgrat el que s'acostuma a dir. El que sí caldrà pagar sempre és la quota de cotització a la Seguretat Social, que generalment és d'uns 254 euros mensuals, malgrat que en alguns casos hi ha bonificacions.

6.- En quin règim de cotització de la Seguretat Social m'haig d'incloure, al Règim General o al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)?

Totes aquelles persones que no treballin per compte propi, és a dir, que presten els seus serveis retribuïts per compte aliè hauran de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social. Al contrari, pagaran les quotes d’autònoms aquells treballadors que es donin d’alta com a empresaris individuals, socis de societats civils privades (SCP) i determinats socis de la resta de societats en funció de la seva participació i càrrec dins de l’empresa.

7.- Sempre és obligatori estar donat d'alta al Règim d'Autònoms de la Seguretat Social quan es desenvolupa una activitat per compte propi com a empresari individual o professional?

La legislació de la Seguretat Social obliga a qualsevol persona que realitzi una activitat per compte propi a donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms i cotitzar-hi durant tot el període en el qual es porti a terme l’activitat, independentment que, alhora, estigui donat d’alta al Règim General, si també desenvolupa una activitat per compte aliè.
No obstant això, existeix una àmplia jurisprudència que ens permet fixar una excepció a aquesta regla general. Així, els criteris segons els quals un treballador per compte propi podria defensar el fet de no donar-se d’alta al Règim d’Autònoms són els següents:
· Comptar amb una font principal d’ingressos, normalment derivada d’una activitat per compte aliè.
· Per tant, que l’activitat per compte propi no sigui habitual.
· Finalment, que l’activitat per compte propi no superi el Salari Mínim Interprofessional.
Tot i això, no has d’oblidar que quan hom realitza una activitat per compte propi, sigui quin sigui el seu volum de negoci i habitualitat, haurà d’estar donat d’alta al Cens d’Empresaris de l’Agència Tributària i complir-ne les obligacions fiscals pertinents..

 

FINANÇAMENT

8.- Què he de tenir en compte quan vaig a demanar un finançament?

· Import del préstec: és la quantitat de diners que demanaràs al banc. És altament recomanable realitzar un pla financer per a determinar la quantitat que necessitaràs.
· Tipus d’interès: és el preu a pagar pel diner que et deixa l’Entitat Financera. Pots optar a línies de condicions preferents o a subvencions.
· Termini d’amortització: és el temps que es pacta per a la devolució del préstec. En cas de tenir el local en lloguer, és molt recomanable que el termini d’amortització no sigui superior a la durada del contracte d’arrendament.
· Carència: període durant el qual només pagaràs interessos (acostuma a oscil·lar entre 1 i 2 anys).
· Comissions:
-D’obertura: percentatge que pagues sobre la quantitat sol·licitada per a formalitzar el préstec.
-De cancel·lació: percentatge que pagues per cancel·lar el préstec parcial o totalment.
· Garanties i/o avals: les entitats financeres necessiten cobrir el risc de les operacions de préstec, sol·licitant que aportis garanties o avals que puguin respondre del préstec en cas que deixis de pagar les quotes pactades. Les garanties i avals més utilitzats són les nòmines del cònjuge, un pis de propietat o altres propietats. Els avaladors són terceres persones (familiars o no) que es faran càrrec del deute en cas d’impagament.

9.- Què és una pòlissa de crèdit?

Es tracta d’un producte financer indicat per a cobrir desfasaments entre els cobraments i pagaments de l’empresa i, per tant, per a poder disposar de diners líquids en moments puntuals. A diferència del préstec (destinat a cobrir inversions) la pòlissa consisteix en tenir disponible una quantitat de diners per a destinar-los a despeses corrents. Els costos associats són una comissió pel fet de constituir-la i un tipus d’interès a aplicar sobre la quantitat disposada.

10.- Què és el punt mort?

Anomenem punt mort al volum de vendes en el qual una empresa no obté ni beneficis ni pèrdues. Per tant, és aquell punt en el que el total d’ingressos és igual al total de costos. Benefici = Ingressos Totals – Costos Totals Per calcular-ho has de conèixer:
· Les despeses fixes: aquelles que es tenen independentment de la xifra de vendes i que es seguirien tenint encara que aquestes no es realitzessin, per exemple, el lloguer.
· Les despeses variables: aquelles que estan en funció de les vendes realitzades, per exemple les compres.
· L’import de les vendes. Punt Mort = Despeses Fixes / [1-(Despeses Variables/Vendes)] És de vital importància el seu càlcul per a conèixer la viabilitat del projecte que tens entre mans. Si arribessis a la conclusió que la xifra de vendes amb la que cobreixes els costos fixos no es pot assolir, llavors el projecte no seria viable. El càlcul del punt mort sorgeix de la informació que obtens al realitzar el pla d’empresa i és un dels elements més importants que has de tenir en compte.

11.- Què és l'Institut Català de les Finances?

L’ICF és l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya que té per finalitat contribuir a la reactivació econòmica, facilitant l’accés al crèdit de les pimes i autònoms de Catalunya. A tal efecte, s’ha fet una reorientació estratègica i s’han dut a terme canvis organitzatius, per tal de definir una estructura funcional més eficient i propera al mercat. És una entitat complementària al sector financer privat, i en aquest sentit aporta els recursos i el suport de garanties que en aquest moment demanda el mercat per fer arribar el crèdit a les empreses de forma més fluïda.

12.- Què finança l'Institut Català de les Finances?

Inversions en actius fixos: material immobilitzat, immaterial o financer, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per processament d'informació, elements de transport d'ús industrial, despeses en recerca i desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, participacions, renda fixa o crèdits a llarg termini a empreses del grup. Es financen projectes econòmicament viables: que presentin un pla de negoci amb un cash-flow suficient pel retorn del deute i garanties complementàries per a possibles desviacions. En caràcter general no es fan refinançaments d’inversions fetes fa més de 12 mesos.

13.- Què és ENISA?

És una empresa pública, dependent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que des de 1982, participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

14.- Quin tipus de productes financers podem trobar a ENISA?

Actualment, ENISA ofereix préstecs participatius a emprenedors i empreses, així com suport al desenvolupament del mercat de capital risc.

15.- En què es diferencia el finançament d'ENISA del d'un banc o una caixa?

El finançament d’ENISA mitjançant préstecs participatius, destaca per no haver d’aportar cap tipus de garanties, el llarg termini d’amortització dels préstecs i la seva carència de principal, així com pels tipus d’interès en funció de la rendibilitat de l’empresa.

16.- Quines ajudes concedeix ENISA?

ENISA no concedeix ajudes ni subvencions. Ofereix finançament en forma de préstecs participatius.

17.- ENISA concedeix leasing, renting o préstecs ICO?

No. El finançament concedit per ENISA és en forma de préstecs participatius a llarg termini.

18.- Què és el Préstec Participatiu?

El préstec participatiu és una opció de finançament per a pimes, que té com a característiques diferencials, que s’adapta millor a la situació econòmica de les empreses, la seva llarga durada i els seus amplis períodes de carència. Està regulat per l’article 20 del Real Decreto-Ley 7/1996 del 7 de juliol i per la Llei 10/1996 del 18 de desembre.

19.- Què es pot considerar Préstec Participatiu?

Es consideraran préstecs participatius aquells que tinguin les següents característiques:
· L’entitat prestadora percebrà un interès variable que es determinarà en funció de la evolució de l’activitat de l’empresa prestatària. El criteri per determinar aquesta evolució podrà ser: el benefici net, el volum de negoci, el patrimoni total o qualsevol altre que lliurament acordin les parts contractants. A més, podran acordar un interès fix amb independència de l’evolució de l’activitat.
· Les parts contractants podran acordar una clàusula de penalització en el cas d'amortització anticipada. En tot cas, el prestatari només podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis i sempre que aquest no procedeixi de l’actualització d’actius. Es tracta de préstecs subordinats, fet que els situa després dels creditors comuns per ordre de prelació. Els préstecs participatius es consideren patrimoni net a efectes de reducció de capital i liquidació de societats previstes a la legislació mercantil.

 

20.- Es necessita advocat i procurador per a reclamar deutes a tercers?

Existeix un procediment, anomenat monitori, que permet a l’empresari interposar una reclamació judicial dels deutes pendents sense necessitat de comptar amb advocat ni procurador. No obstant això, has de tenir present que per quanties superiors a 2.000 euros, serà necessària la contractació d’un advocat i un procurador només en el cas que la part contrària s’oposi a la reclamació o bé s’hagi d’executar el seu patrimoni. En sentit contrari, pots iniciar el procediment i finalitzar-lo, en tot cas i per si sol, quan la quantia reclamada no supera els 2.000 euros. Has de tenir en compte que es tracta de processos breus i simples; per aquesta raó, la justificació de la petició ha d’anar força ben documentada (contractes signats, albarans, factures emeses, etc.). Per a tramitar aquesta reclamació, t’hauràs d’adreçar personalment al jutjat de primera instància del domicili del deutor, mitjançant un formulari específic per a aquesta comesa; tot expressant la teva identificació, la identificació del deutor, els motius pels quals interposes la reclamació i la quantitat que esperes obtenir, en funció dels documents justificatius que hagis aportat.

21.- Les factures que s'han de presentar quan se sol·licita una subvenció han de ser originals o poden ser còpies?

Les factures que s’han de presentar conjuntament amb el formulari i la resta de documentació han de ser sempre les originals. Un cop rebis la notificació amb la resolució de la sol•licitud de subvenció pots demanar el retorn de les factures originals, que es fa per correu certificat.

22.- Què són els comprovants de pagament?

Són els justificants de com s’ha pagat cada despesa. Poden servir, per exemple, els extractes bancaris o els extractes de targeta. Si has pagat en efectiu, ho has d’indicar en la relació que acompanya les factures presentades.

23.- Com puc demanar una subvenció per a la promoció internacional?

Trobaràs totes les respostes en aquesta pàgina.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

24.- Com fer un primer contacte amb la gestió socialment responsable?

Quan es parla de la responsabilitat social com un sistema de gestió integrat en la planificació estratègica de l'empresa es fa referència al fet d'incorporar criteris de gestió socialment responsable en tots els àmbits, nivells i àrees de negoci de l'organització.

25.- Com puc donar a conèixer la meva empresa com a socialment responsable?

El Consell de Relacions Laborals és el marc on les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya validen les gestions socialment responsables d'empreses i organitzacions, per tal de publicar-les per al seu coneixement a terceres persones, ja siguin físiques o jurídiques.

26.- Puc incorporar la responsabilitat social en les meves compres?

Les persones (tant físiques com jurídiques) tenim un paper molt important en la promoció d'una societat més sostenible. En el nostre dia a dia podem realitzar nombroses actuacions destinades a promoure un model més respectuós amb les persones i el medi ambient.

 

MERCANTIL

27.- Quins tràmits haig de seguir per muntar una empresa?

Aquesta pregunta es troba àmpliament desenvolupada a la secció Posa’t en marxa del nostre portal. Hi podràs trobar des de com donar-se d’alta com a treballador autònom fins al procés a seguir per inscriure una cooperativa o contractar treballadors.

28.- Em faig autònom o constitueixo una societat?

No hi ha una resposta concreta a aquesta pregunta. Per a cada cas hi ha una opció més convenient que una altra. Fins i tot en matèria de societats podem trobar diverses possibilitats. Per esbrinar què és el que et convé, demana una cita al nostre servei d’assessorament.

29.- Quina diferència hi ha entre la denominació social i el nom comercial?

La denominació social es troba regulada pel dret de societats i queda protocol·litzada com la identificació nominativa per al tràfic jurídic: contractació mercantil, contractació laboral, constància a registres oficials, etc. Al ser, en definitiva, el nom de la persona jurídica, es pot equiparar al nom de les persones físiques, tot i que el seu control i atorgament és funció del Registre Mercantil Central. El nom comercial, en canvi, és un simple signe distintiu que projectarà l’empresa vers a tercers en una vessant comercial. La seva gestió correspon a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques; i serveix per a protegir aquest nom o signe d’identitat enfront de possibles competidors. Ambdós noms no han de coincidir ni assemblar-se necessàriament, però sol ser estratègia de l’empresa cercar un nom comercial més atractiu fonèticament que la denominació social, però sense obviar certa correspondència gramatical.

30.- Quina responsabilitat patrimonial tenen els socis de les societats de capital (S.L o S.A)?

La principal raó per a constituir una societat de capital sol ser la limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat. D'aquesta manera, hom s’assegura la separació del patrimoni personal i l'empresarial. Tanmateix, hi ha una sèrie de supòsits en que el soci que no sigui membre de l'òrgan d'administració- pot arribar a respondre dels deutes de la societat amb el seu patrimoni personal: En cas de no comunicar al Registre Mercantil la situació d’unipersonalitat sobrevinguda: si un soci acumula el cent per cent de les accions degut a la transmissió de les accions o les participacions per part d’altres socis, ha de comunicar-ho en el termini de sis mesos al Registre Mercantil. En cas contrari, a partir d’aquest moment, els creditors podrien reclamar els deutes de la societat al soci únic. En cas de liquidació de la societat, si existeixen deutes pendents amb l'Agència Tributària: en aquest cas, els socis respondran amb la quota líquida percebuda després de la liquidació de la societat, però també amb les percepcions econòmiques dels dos anys anteriors que hagin reduït el patrimoni de l'empresa.

31.- Què és la responsabilitat social?

La Responsabilitat Social és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s'orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor.

32.- Quins avantatges pot suposar la responsabilitat social per a la meva empresa?

Les empreses i les organitzacions comencen a percebre que la responsabilitat social és rendible i que l'empresa socialment responsable estarà més preparada per competir.

33.- M'agradaria implantar la responsabilitat social a la meva empresa, què haig de fer?

La implantació de tot sistema de millora contínua parteix d'un coneixement de la situació inicial de l'organització. Per començar, és interessant fer un repàs dels aspectes següents: aspectes generals de l'organització, les diferents àrees de negoci de l'empresa, principals mercats en què opera, com està organitzada, organigrames, plantilla i la legislació aplicable. A més, el Consell General de Cambres de Catalunya en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya posen en marxa el programa transparència: projecte que té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial al llarg de la cadena de proveïment.


ASSESSORAMENT

34.- On més em puc dirigir perquè em resolguin altres dubtes?

Disposes de diferents serveis d’assessorament a les empreses, que depenen de les diferents administracions públiques:

· OSE: per la creació d'empreses. Pots demanar cita aquí
· INICIA: per la creació d'empreses. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació.
· NEXUS: servei d’informació per la creació i creixement d’empreses. Diputació de Barcelona.