Impostos i cotitzacions

Tant els impostos com les cotitzacions impliquen pagaments a l’Administració Pública. Ambdós acostumen a preocupar l’emprenedor perquè sovint són difícils de preveure i perquè la seva gestió requereix un coneixement tècnic especialitzat.

En aquest apartat pretenem donar una sèrie de recursos perquè l’emprenedor conegui a quins impostos i altres pagaments està subjecte i quina normativa li afecta.

Per diferenciar l’origen d’aquests pagaments els classificarem en funció de l’entitat que els reclama. Per això a la secció d’Eines i recursos hi trobaràs documents relacionats amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda local.

Agència Tributària (Hisenda)

L’Agència Tributària és l’organisme d’àmbit estatal que s’encarrega de recaptar impostos, que són pagaments que hem de realitzar a l’Estat només quan estem guanyant diners i que van destinats a suportar el cost dels serveis públics.

Els impostos afecten els emprenedors i empresaris generalment per dues vies: una és l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’altra és l’impost sobre els beneficis, que tindran un tractament diferent si aquests provenen del treball autònom o bé d’una societat.

Seguretat Social

La Seguretat Social és l’organisme estatal que s’encarrega de recaptar les cotitzacions, que són pagaments que fem per una assegurança obligatòria, generalment en els períodes en què estem treballant.

I què cobreix aquesta assegurança? Està permanentment activada respecte a l’assistència sanitària. Per tant, et permet rebre atenció en qualsevol centre de salut públic. A més l’assegurança et permet rebre una prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal o permanent, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o la lactància, jubilació o fins i tot viduïtat o orfandat.

Qualsevol treballador, sigui autònom, o per compte d’altri, ha d’estar donat d’alta a la seguretat social. Si vols contractar treballadors per a la teva empresa, els hauràs de fer constar en el sistema de seguretat social i pagar part de les seves cotitzacions, així com donar d’alta el centre de treball.

Hisenda Local (Impostos Municipals)

Una manera pràctica de prendre consciència dels impostos locals que afecten l’empresari és observar el calendari fiscal. Al web de l’Ajuntament es publica la normativa que els regula.

L’aprovació de bonificacions és farà pública al web de Rubiempresa i es podran satisfer a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.