Ajuts destinats a empreses i agrupacions d'empreses que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya


La Generalitat de Catalunya va publicar el passat 24 d'abril la Resolució TES/851/2018 per la qual es van aprovar les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.

El nou Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) té la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea, que a finals de 2015 va publicar un nou paquet de mesures sobre l'economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar creixement sostenible.

Amb aquestes mesures es pretén transformar l'economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-se a l'etapa de fabricació o a la de fi de vida. Com a conseqüència es preveu que sorgiran progressivament formes innovadores i més eficients de produir i consumir.

Aquestes bases pretenen ser un instrument posat a l'abast de les empreses, de manera que permeti millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.


Beneficiaris i quantia

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses privades i agrupacions d'empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.