La demarcació de Barcelona segueix la tendència de Catalunya amb valors superiors a la mitjana catalana amb una TEA del 8,45%


La taxa d'activitat emprenedora de Catalunya segueix consolidant el seu creixement a Catalunya i se situa en el 8,03%, 1,76 punts per sobre de la taxa espanyola (6,19%) i quasi dues dècimes superior a l'europea (7,86%). Aquesta és la principal conclusió de l'últim Global Entrepeneurship Monitor (GEM) - Catalunya 2017-2018, informe promogut pel Departament d'Empresa i Coneixement i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El GEM és un projecte internacional en què hi participen 54 països de tot el món.

L'índex d'activitat emprenedora (TEA, segons les seves sigles en anglès) mostra que el 8,03% de la població adulta catalana (18 a 64 anys) estava involucrada en activitats emprenedores en fase inicial (tant projectes naixents com nous). La TEA va créixer un 1,04% respecte a l'any anterior i és resultat tant de l'increment dels emprenedors naixents (0,92%) com dels nous (0,13%). A aquesta dada positiva s'hi suma la solidesa dels projectes emprenedors a Catalunya. Les iniciatives empresarials consolidades (de més de 3 anys i mig) representen el 9,1% de la població adulta de Catalunya.

Desglossant el percentatge, la motivació d'emprenedoria per oportunitat –qui emprèn ho fa perquè té una idea i sap com materialitzar-la i treure-hi rèdits- se situa en el 4,6% i confirma el canvi de tendència que es va iniciar en el 2015. En aquest sentit, en el darrer exercici la motivació per oportunitat ha passat del 3,4% al 4,6%. Aquests indicadors situen tant a Catalunya com la demarcació de Barcelona 1,6 punts per sobre d'Espanya i pràcticament assoleixen els nivells dels països basats en la innovació. Pel que fa a la motivada per necessitat –qui emprèn ho fa perquè no troba feina per compte d'altri- ha crescut lleugerament respecte de l'any passat i s'ha situat en el 2%.

L'estudi assegura que la percepció de bones oportunitats en l'entorn continua augmentant. Així, el percentatge de persones que a Catalunya detecta bones oportunitats de negoci és del 37%, el que suposa un important creixement de set punts percentuals respecte de l'any anterior. A la demarcació de Barcelona la percepció d'oportunitats és encara superior (39%). El diferencial de Catalunya amb els països més avançats es redueix i és de sis punts percentuals.

Pel que fa a la qualitat de l'emprenedoria, en 2017 s'observa una clara tendència a la millora dels principals indicadors: dimensió esperada de les empreses acabades de crear, grau de novetat dels seus productes i serveis, intensitat exportadora, augment del pes del sector transformador i contenció dels serveis als consumidors.

L'emprenedoria potencial augmenta el 2017 a Catalunya, tot i que encara està lluny dels nivells que arriben als països innovadors. Així, el percentatge de la població que manifesta la seva intenció de crear una empresa pròpia en els pròxims tres anys està en el 6,7%, mig punt percentual més que l'any anterior. A Espanya la intenció d'emprendre està a un nivell molt semblant (6,8%). En canvi, la proporció d'emprenedors potencials a la UE i als països basats en la innovació està clarament per sobre (12,9% i 18,1%, respectivament).


Perfil de l'emprenedor català

L'estudi també fa una radiografia de l'emprenedor català. L'any 2017 la mitjana d'emprenedors potencial, naixents, nous i en fase inicial se situava al voltant dels 39-40 anys. L'edat dels consolidats, en canvi, pujava 10 anys fins a arribar als 50. A Catalunya, la població entre 35 i 44 anys tenen una TEA més elevada (12%), seguit pels joves (25-34 anys) amb un 10%.

Un altre fet destacable és que en aquest període augmenta la participació de dones emprenedores, després d'uns anys de mantenir-se estable en el 6%. De fet, les TEA són: 8,9% la masculina i 7,1% la femenina, un registre, aquest segon, que situa Catalunya per sobre de la mitjana europea (5,8%). A Espanya, per contra, el gap entre homes i dones encara es manté (6,8% vs 5,6%).


Un entorn favorable per emprendre

La valoració global de les condicions de l'entorn per emprendre a Catalunya (53,3 punts) són similars a la de 2016 (53,6), superiors a la d'Espanya (49,27), però inferiors tant a l'europea (56,50) com a la dels països GEM basats en la innovació (56,83). Les tres variables amb millors puntuacions i que aproven amb valoracions superiors a 5 (escala Likert d'1 a 9) són les mateixes que en els dos darrers anys: existència i accés a infraestructura física i de serveis (6,21); existència i accés a infraestructura comercial i professional (5,50); i programes públics (5,42), la majoria dels quals són d'àmbit local i autonòmic.

Les principals recomanacions per millorar les condicions de l'ecosistema emprenedor català són també les mateixes que els darrers anys: polítiques públiques (60%), suport financer (46%), programes d'institucions públiques (40%) i educació i formació (34%).