L'ajut econòmic és de 4.246,20 € per a les empreses que contractin joves


Fem Ocupació per a joves és un programa innovador que parteix de les necessitats de contractació de les empreses. Té com a objectiu la inserció de 30 joves de Rubí o comarca i la seva duració és fins al 7 de novembre de 2018.

Quines empreses poden accedir i quines obligacions tenen? 

• Empreses que estiguin ubicades en l'àmbit territorial d'actuació on es desenvolupa el projecte (Rubí i Vallès Occidental)

• Que aquesta entitat o el centre de treball no hagi acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laborals amb els joves participants

• Que l'empresa es comprometi a destinar una persona d'entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en empresa

• Que les empreses estableixin sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la formació i treball efectiu (la formació obligatòria de 90 a 150 hores + un contracte de treball de 6 mesos de duració)

• Caldrà signar un conveni entre l'Ajuntament i l'entitat contractant per poder demanar la subvenció vinculada al contracte de treball
 

Avantatges per a les empreses

• Subvenció de l'SMI: 707,70 €/mes per jornada completa un total de 4.246,20 € pels 6 mesos de contractació en jornada completa

• Poder fer un contracte a temps parcial si l'empresa ho creu convenient

• Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual segons normativa vigent (excepte interinitat, relleu i substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball). Contracte mínim de 6 mesos

• Aquesta subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes a la seguretat social previstos per cadascuna de les modalitats contractuals

• En tot moment l'empresa està assessorada pel tècnic del programa en qüestions relacionades amb el participant, assessorament contractual i formatiu, seguiment de la contractació durant els 6 mesos


Més informació i inscripcions a RubiForma.

Contacte: Susana García Mas

               sgm@ajrubi.cat   telèfon: 93. 5813900 ext. 191