Ajudes Covid-19

(Última actualització: Divendres, 12 de juny, a les 15:20 h)

Resum de les diverses mesures en matèria econòmica adoptades per les administracions davant l’impacte econòmic de la Covid-19.
1 - Mesures del Govern d'Espanya
2 - Mesures de la Generalitat de Catalunya
3 - Mesures de l'Ajuntament de Rubí
4 - Mesures de les Entitats Financeres
5 - Mesures sanitàries
6 - Enllaços d'interès

1- Mesures del Govern d'Espanya

Mesures vigents

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Empreses en general

 

Prevenció de Riscos.

En aquelles empreses que hagin reorganitzat la prestació de servei amb teletreball, el treballador podrà realitzar de forma excepcional l'avaluació de riscos laborals mitjançant autoavaluació.

 

Compliment de l'article 16 de Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Article 5, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms en general

 

Deute hipotecari.

Els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l'adquisició del seu habitatge habitual.

 

Veure els requisits que estableix l'article 9 i 11 del RDL 8/2020.

 

Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Autònoms i socis treballadors de cooperatives de treball (RETA i RETM)

 

Prestació per cessament activitat.

Per un període d'un mes o fins que finalitzi l'estat d'alarma, els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l'activitat.

 

En situació d'alta en el moment de la declaració d'estat d'alarma (RETA o RE de treballadors del mar).

Reducció del 75% de la facturació.

Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

 

Article 17, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Interromput el període de devolució de productes comprats per qualsevol modalitat, tan presencial com on-line.

 

 

 

Article 21, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Quotes a la seguretat social, contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19, exoneració del pagament de les quotes empresarials i de les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Empreses amb menys de 50 treballadors: 100% exoneració

Empreses amb més de 50 treballadors: 75% exoneració

 

Còmput de treballadors a 29/02/20.

Comunicació a la TGSS dels treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció.

 

Article 24, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Finançament.

Línia d'avals per a les empreses i autònoms pendent de desenvolupament pel Consell de Ministres

 

 

 

Article 29, 30 i 31, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç ICO

Empreses i autònoms

 

Àmbit tributari.

Ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats a l’article 62 punt 2 i 5 de la Llei 58/2003 fins el 30/04/20.

Ampliació d'altres terminis previstos a l'article 62 punt 2 i 5 de la Llei 58/2003 fins el 20/04/2020.

 

 

 

Article 33, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Agència Tributària

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 Mesures per als treballadors per compte d'altri

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Treballadors

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

 

NO hi ha període mínim de carència per poder sol·licitar la prestació.

Contractes formalitzats abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Socis treballadors de societats laborals o cooperatives de treball

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Cotitzar per desocupació.

Ser soci abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Treballadors fix discontinu

 

Prestació per desocupació en el supòsit de contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors. Dret a una nova prestació per desocupació durant un màxim de 90 dies.

 

Suspensió de l'activitat o reducció de jornada pel COVID-19 durant períodes normals d'activitat.

 

Article 25, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Treballadors en general

 

Prestació per desocupació.

Les altes inicials o per reprendre la prestació o el subsidi tramitades fora de termini no suposarà la reducció de la duració del dret a la prestació.

 

 

 

Article 26, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Servicio Público de Empleo (SEPE)

Treballadors en general

 

Subsidi per desocupació.

L'entitat gestora prorrogarà d'ofici la percepció del subsidi en els casos de pròrroga semestral.

El subsidi per a majors de 52 anys no s'interromprà tot i  presentar la declaració anual de rendes fora de termini.

 

 

 

Article 27, Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Enllaç Servicio Público de Empleo (SEPE)

 

Treballadors en període de proves i treballadors en general

 

S’amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’un nou treball a partir del 9 de març o aquells que hagin causat baixa voluntària a partir de l’1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral d’una altra empresa que hagi desistit atesa la crisi derivada de la COVID-19.

   

Article 22, Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

 

Altres mesures vigents

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Autònoms i treballadors assalariats

 

Es considera accident de treball els períodes d'aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19.

 

A la data que es declari l'aïllament cal trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

 

Article 5, Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Empreses i autònoms del sector turístic

 

L’Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes.

 

Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional.

 

Enllaç ICO

Empreses turístiques, comerç i hoteleria

 

Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i professionals.

 

Empreses vinculades al turisme, amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny, que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos els treballadors amb contracte fix discontinu.

 

Article 13, Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Empreses i autònoms

 

Ajornament de deutes tributaris. Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini d'ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de març.

 

No superar els 6.010.121,04€ en volum d'operacions.

 

Article 14, Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.
 

Enllaç Agència tributària

Tothom en general

 

Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i caducitat.

 

 

 

Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Autònoms Bo social d’electricitat.
Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la Covid-19 i els que, també a causa del coronavirus, hagin reduït la seva facturació en un 75% respecte al semestre anterior, podran beneficiar-se del Bo social i tenir un descompte del 25% en la factura elèctrica del seu habitatge habitual.
 

Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

La renda anual del titular o la renda conjunta anual de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a:

2,5 vegades l’IPREM (18.798,9 €) si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha cap menor a la unitat familiar.

3 vegades l’IPREM (22.558,7 €) si hi ha un menor a la unitat familiar.

3,5 vegades l’IPREM (26.318,7 €) si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Els autònoms beneficiaris seran considerats clients vulnerables fins que puguin reprendre la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6 mesos a comptar des que obtinguin el descompte en factura.

Per tramitar el bo social, el sol·licitant ha de posar-se en contacte amb alguna de les comercialitzadores de referència.

 Article 28, Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril.

Enllaç Bo Social d’Electricitat

Empreses i autònoms

 

Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

Moratòria de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos a qualsevol règim de la Seguretat Social. 

En el cas d'empreses afectarà el període comprès entre abril i juny de 2020. Per als treballadors autònoms, serà entre maig i juliol 2020.

 

Empreses i autònoms que realitzin activitats que no s’hagin suspès per l’estat d'alarma.

En el cas d'empreses, la tramitació serà a través del Sistema RED. Els treballadors per compte propi ho podran fer a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

 

Article 34, Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19.

 

Empreses i autònoms

 

Activitats econòmiques que es poden acollir a la moratòria en el pagament de les cotitzacions socials.

 

Segons l’Ordre ISM/371/2020, podran acollir-se a la moratòria les empreses i els treballadors per compte propi que realitzin activitats que no s’hagin suspès per l’estat d’alarma i que estiguin recollides en els següents codis de classificació del CNAE-2009:

119 - Altres cultius no perennes.

129 - Altres cultius perennes.

1812 - Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

2512 - Fabricació de fusteria metàl·lica.

4322 - Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.

4332 - Instal·lació de fusteria.

4711 - Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes d'alimentació, begudes i tabac.

4719 - Altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724 - Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

7311 - Agències de publicitat.

8623 - Activitats odontològiques.

9602 - Perruqueria i altres tractaments de bellesa.

 

Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, per la qual es desenvolupa l'article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.

 

Empreses i autònoms

 

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Es podrà sol·licitar l'ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social del termini reglamentari dels mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5%.

Les sol·licituds d'ajornament s’hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés assenyalat anteriorment.

 

No tenir cap altre ajornament en vigor.

La tramitació es realitza a través del Sistema RED.

 

Article 35, Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19.

 

Pimes i autònoms

 

Moratòria d’arrendaments

Possibilitat d’aplicar una moratòria de l’arrendament de locals de negoci en el termini d’1 mes en el cas que no hi hagi un acord entre les parts i que l’arrendador sigui una empresa o gran tenidor. La moratòria ha de durar el període de l’estat d’alarma i el posterior necessari amb un màxim de 4 mesos.

En el cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor, l’arrendatari podrà sol·licitar, en el termini d’1 mes, un ajornament extraordinari i temporal quan no hi hagi hagut un acord en aquest sentit o una rebaixa.

 

Els autònoms i pimes es poden acollir a aquestes mesures sempre que:

Es mantinguin d’alta a la TGSS o siguin societats que formulin comptes anuals abreujats.

La seva activitat hagi quedat suspesa per les mesures adoptades per l’estat d’alarma o s’hagi reduït en més d’un 75% la seva facturació trimestral respecte la de l’any anterior.

 

Article 1, Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

Empreses, particulars i comunitats de propietaris

 

Ajornament de les quotes dels préstecs concedits per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.

Es podrà acordar l’ajornament del pagament de les quotes dels préstecs pels casos en què la crisi sanitària hagi ocasionat període d’inactivitat o reducció d’ingressos.

 

El tràmit es fa mitjançant una sol·licitud i una declaració responsable i haurà de ser aprovat per l’IDAE.

 

 

Article 6, Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.


Enllaç IDAE

Empreses, pimes i autònoms

 

Finançament.

Es garanteix que la línia d’avals per import de fins a 100.000 milions d’euros podrà lliurar-se fins al 31 de desembre de 2020.

   

Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

Societats mercantils

 

Impost sobre Societats.

Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2020, que els contribuents amb un volum d’operacions inferior a 600.000 euros puguin fraccionar els seus pagaments.

Aquells que no hagin sol·licitat el fraccionament i  la seva xifra de negocis no superi els 6.000.000 euros ho podran fer en el termini de pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020.

   

Article 9, Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

Autònoms

 

Els treballadors autònoms que inicialment no haguessin optat per cap mútua col·laboradora amb la Seguretat Social poden optar-ne per una quan sol·licitin el cessament d’activitat o la incapacitat temporal.

   

Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

 

 

2 - Mesures de la Generalitat de Catalunya

Mesures vigents

 

Àmbit aplicació

 

Mesura

 

Requisits

 

Documentació de consulta i enllaços

Pimes catalanes

 

 

 

L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

 

Imports superiors a 100.000,00 €.

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

 

Enllaç IFC

Emprenedors, autònoms, microempreses, pimes.

 

 

 

L'Institut Català de Finances finança a emprenedors, autònoms, microempreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc.

 

Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

Per finalitat

Per a pimes

Per al sector industrial i turisme

Per al sector social

 

Enllaç IFC

Autònoms

 

 

 

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (RETA).

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

 

Estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del COVID19.

Tancament de l'activitat econòmica per decret de les autoritats sanitàries.

No disposar d’altres fonts d'ingressos.

 

Article 15, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport pública i en matèria tributària i econòmica.


Enllaç Treball Gencat

Empreses i autònoms

 

 

 

En l’àmbit tributari, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments dels tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

 

 

 

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.


Enllaç Agència Tributària de Catalunya

Empreses, autònoms i famílies

 

Cànon de l’aigua.

S’aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

També s’aplicarà la reducció del 50% del cànon de l’aigua als usuaris domèstics.

 

Aplicació directa. No cal realitzar cap tràmit.

 

Enllaç Agència Catalana de l’Aigua

Professionals i microempreses del sector turístic Prestació econòmica de 2.500 euros per beneficiari.

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.
 Tenir un màxim de 5 treballadors/es (fixes o discontinus) destinats a l'àmbit turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi de la Covid-19.

Tenir una facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici.
Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.

Estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d'un any.

En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial de la Seguretat Social (RETA) almenys des de fa un any.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


Mantenir l'activitat com a mínim durant un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.
 ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Enllaç Canal Empresa

Treballadors i autònoms

 

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

 

La prestació està adreçada a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

Ser treballador per compte aliè i estar afectat per un ERTO per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte aliè i estar afectat per un ERTO per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte aliè, fix discontinu, i estar afectat per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte aliè i haver estar afectat per l’extinció del contracte de treball.

Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir l’activitat econòmica.


Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant el període de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. 

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària. L’ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

 

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.


Enllaç Treball i Afers Socials Gencat

 

Pimes i autònoms del sector del comerç, serveis, artesania i moda

Teixit associatiu d'aquests sectors

Administracions locals i organismes públics adscrits

 

Subvencions per a les entitats i empreses de Comerç, Serveis, Artesania i Moda per mitigar la crisi derivada de la COVID-19.

Les subvencions tenen les línies següents:

COMERÇ

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

3. Programa de reactivació del comerç. (TANCAT)

4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

MODA:

5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

ARTESANIA:

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.

7. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania.


Per als programes 3, 4, 5 i 6 el període de presentació de sol·licitud és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Per als Programes 1, 2 i 7 el termini és fins al 30 de juny.

 

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el RETA, les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Per als Programes 3, 5 i 6, únicament poden ser beneficiàries les empreses  que van ser obligades a tancar o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l'any anterior.

També se’n poden beneficiar les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals (Programa 7).

 

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.


Enllaç CCAM Gencat

 

Microempreses i autònoms

 

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes. (CONVOCATÒRIA PENDENT)

Subvenció dels costos laborals dels treballadors fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

Procediment de concessió per concurrència no competitiva.

 

- Microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors.

- Empreses amb l'activitat suspesa per la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març.

- Establiment operatiu a Catalunya,

- Mantenir el 100% de la plantilla  com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.


Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol IV, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.


Enllaç SOC

 

Entitats que representen a microempreses i treballadors autònoms i empreses cooperatives i de l'economia social

 

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social. (CONVOCATÒRIA PENDENT)

L’objectiu és impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica per a mantenir l’ocupació així com reactivar econòmicament les empreses d’economia social.


Dues línies de subvencions:

1. Suport a les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors.

2. Suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives i de l’economia social.


Procediment de concessió per concurrència no competitiva (línia 1).

Procediment de concessió per concurrència competitiva (línia 2).

 

Línia 1. Entitats que acreditin que representen a microempreses i els treballadors autònoms  dels sectors del comerç, l'hostaleria el turisme i la cultura.

Línia 2. Empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.


Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol V, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.


Enllaç SOC (Línia 1)

Enllaç SOC (Línia 2)

 

Autònoms

 

Mesures en els programes en matèria de treball autònom.

Consolida’t (CONVOCATÒRIA PENDENT)

Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu disposin d’un servei de suport i assessorament per fer front a la nova situació, es flexibilitza la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport a la consolidació enfortiment i reinvenció del treball autònom de Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària.


Garantia Juvenil

S’amplia el pressupost destinat a la convocatòria anual de programes d’ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 18 i 29 anys per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de la seva l’activitat.

 

Consolida’t

Ser una persona treballadora inscrita al règim del treball autònom o una persona

treballadora autònoma econòmicament dependent (TRADE).


Garantia Juvenil

Estar inscrit a la Garantia Juvenil i donar-se d'alta com a treballadors autònoms durant un període de 12 mesos.

 

Capítol VI, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.


Enllaç SOC

 

Enllaç Treball Gencat (Garantia Juvenil) ACTUALITZAT!

 

 

 

Micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció i autònoms amb assalariats

 

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. NOU! 

Es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins al 31 de desembre de 2020.

Imports màxims:

7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.

12.000 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.

30.000 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.

60.000 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.


El període de presentació de les sol·licituds és del 12 de juny a l'1 de juliol de 2020.


Atorgament per concurrència competitiva. Les peticions es valoren en funció de cinc criteris: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

 

Tenir menys de 49 treballadors.

Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any 2019.

En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més del 50% de la seva facturació.

Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.


Les empreses han de pertànyer a un dels següents sectors d’activitat (codis CCAE):

10 Indústries de productes alimentaris

11 Fabricació de begudes


12 Indústries del tabac


13 Indústries tèxtils


14 Confecció de peces de vestir


15 Indústria del cuir i del calçat


16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria


17 Indústries del paper


18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats


19 Coqueries i refinació del petroli


20 Indústries químiques


21 Fabricació de productes farmacèutics


22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques


23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics


24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges


25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips


26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics


27 Fabricació de materials i equips elèctrics


28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport


31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips


35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat


36 Captació, potabilització i distribució d'aigua


37 Recollida i tractament d'aigües residuals


38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització


39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

 

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.


Enllaç Canal Empresa

Enllaç Empresa i Coneixement – Preguntes més freqüents

 

 

 

3 - Mesures de l'Ajuntament de Rubí

Modificació de les condicions de pagament

Prorrateig per ocupació o serveis efectivament realitzats de les taxes del mercadal, taxa per a la prestació de serveis del Mercat municipal i taxes per l’ocupació del domini amb terrasses. En el cas dels rebuts ja liquidats, es procedirà a la devolució d’ingressos proporcional al període de l’estat d’alarma.


Tramitació:

L’Ajuntament de Rubí realitza directament aquesta pròrroga. No cal fer cap tràmit.


Nou calendari fiscal dels tributs

Ampliació del termini de pagament voluntari: en les liquidacions que es troben en període de pagament, el límit de pagament passa a ser el 5 de maig.

Ajornament de l’impost de vehicles de tracció mecànica: la data límit de pagament serà el 3/7/2020 i els rebuts domiciliats es carregaran al banc l’1/07/2020.

Canvi en el calendari fiscal de l’IBI per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el pagament:

o 1a fracció: 2/6/2020

o 2a fracció: 3/8/2020

o 3a fracció: 1/10/2020

o 4a fracció: 1/12/2020 (no es modifica)

Canvi en el calendari fiscal de la taxa de guals per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el pagament:

o 1a fracció: 2/6/2020

o 2a fracció: 2/11/2020

Canvi en el calendari fiscal de la taxa per a la recollida de residus comercials i industrials per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el pagament:

o 1a fracció: 2/06/2020

o 2a fracció: 3/8/2020

o 3a fracció: 1/10/2020


Consultes i tramitació: 

Les consultes es poden formular a través de la web de l’ORGT (www.orgt.diba.cat) seleccionant el municipi de Rubí, per correu electrònic (orgt.atenciociutadana@diba.cat) o per telèfon (93 202 98 02).


Què cal fer si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut? 

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte, a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. 

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 93 202 98 02.

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 93 202 98 02.


Flexibilització fiscal

S’han suspès tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament.

No es genera cap recàrrec per impagament.

Els interessos de demora pels deutes estan interromputs.

 

Ajut SOREA:

Les pimes i els autònoms podran sol·licitar la congelació del pagament de les factures de subministrament d'aigua emeses durant la vigència de l'estat d'alarma. Un cop finalitzi l'estat d'alarma, es finançaran sense interessos i fins a un període màxim de 6 mesos. (Enllaç SOREA)

4 - Mesures de les Entitats Financeres

5 - Mesures sanitàries

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i Cambra de Comerç d'Espanya - Iniciativa #TodosProtegidos. Portal informatiu que reflecteix l'oferta i la demanda d'elements i equips de protecció. Les empreses fabricants i/o distribuïdores poden informar dels productes que ofereixen i les empreses demandants poden comunicar de les seves necessitats.

Informació sobre el coronavirus i les mesures que s'estan aplicant per prevenir el seu contagi a Rubí.

Ministeri de Sanitat - Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2).

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Recomanacions d'higiene per a les empreses alimentàries.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Recomanacions de neteja i desinfecció d'instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus.

ACCIÓ - Guia de recomanacions per a la tornada als llocs de treball.

CECOT - Bases per l'elaboració d'un Pla de Contingència amb motiu de l'afectació de l'activitat empresarial per la COVID-19.

Ministeri de Sanitat - Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Guia de recomanacions higienicosanitàries per a salons de perruqueria davant la crisi de la Covid-19.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics de moda.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Guia de recomanacions per al desenvolupament de l'activitat comercial a distància.

 

Realització de proves diagnòstiques per a la detecció del coronavirus i retorn als centres de treball

Govern d'Espanya - Normativa i procediment d'actuació per a realitzar tests en centres privats (Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril).

Generalitat de Catalunya - Normativa i procediment d'actuació per a realitzar tests en centres privats (RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig).

Canal Empresa - Tràmits per a la realització de tests de coronavirus mitjançant laboratoris clínics i centres o serveis privats.

Canal Salut - Nota informativa davant la sol·licitud de proves microbiològiques complementàries derivades de proves serològiques realitzades en l'àmbit privat. NOU!

Canal Salut - Tipus de proves de detecció de la Covid-19.

Canal Salut - Què he de saber per al retorn als centres de treball.

Canal Salut - Recursos per a les empreses (recomanacions de prevenció i material gràfic).

6 - Enllaços d'interès

ACCIÓ - Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa. Informació amb totes les ajudes que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors de Catalunya per fer front a la Covid-19.

Últimes notícies del Govern d'Espanya.

La Finestreta Única Empresarial del Departament d'Empresa ofereix un nou servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19.

ACCIÓ activa el servei ACCIÓ Virtual Desk amb l'objectiu de donar resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística vinculats a l'exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies, entre d'altres i minimitzar l'afectació d'aquesta situació excepcional en l'activitat diària de les empreses.

Resum de mesures econòmiques conseqüència de la crisi del Covid-19 elaborat per CECOT.

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a les empreses: mesures de suport pel manteniment de l'ocupació (infografia).

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a treballadores i treballadors autònoms: mesures de suport (infografia).

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Informació per a les persones demandants d'ocupació (infografia).

El SOC ofereix la seva infraestructura per donar suport al SEPE per tramitar les prestacions d'atur.

Revista de la Seguretat Social - Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms.

Agència Tributària - Preguntes freqüentes sobre el Reial Decret Llei 8/2020 en l'àmbit tributari.

Gencat - Preguntes freqüents sobre relacions laborals.