Quins són els avantatges fiscals, laborals i de seguretat social de la nova Llei que afecta 2,3 milions de persones? T'ho expliquem!

 
 

Al BOE del 25 d'octubre de 2017, es va publicar la nova Llei de reformes urgents del treball autònom, amb efectes des del 26 d'octubre de 2017, excepte algunes mesures que han entrat en vigor aquest 2018. Es contemplen modificacions en la tarifa plana de 50 euros, deduccions de les despeses de subministraments, com l'aigua, gas, electricitat i telefonia, compatibilitzar el 100% del treball per compte propi amb la pensió o millora de bonificacions per altes de familiars col·laboradors, entre altres mesures.

La nova llei estableix importants novetats per al col·lectiu d'autònoms. A continuació, resumirem les principals novetats que inclou aquesta reforma:

· Nou règim de recàrrecs per ingressos fora de termini

En cas que l'obligat hagués complert les seves obligacions de transmissió o presentació de liquidació de quotes pel que fa al seu personal, el recàrrec passa a ser d'un 10% si s'abona dins del mes següent al venciment del seu ingrés. 

· Cotització en supòsits de pluriactivitat

Aquells treballadors autònoms que estiguin cotitzant en règim de pluriactivitat, tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s'estableixi

· Límit de canvis de base de cotització 

Els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l'any (el primer dia d'abril, de juliol, d'octubre i de gener)

· Afiliació, altes i baixes des del dia que s'iniciï l'activitat 

S'estableix que l'afiliació i fins a tres altes/baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l'activitat respectivament

· Tarifa plana per als autònoms que emprenguin o reprenguin una activitat per compte propi 

Els treballadors per compte propi o autònoms, sense discapacitat o amb discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i/o terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efectes de l'alta, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret a:

    - Una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que queda fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant 12 mesos

    - Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, podran aplicar durant els 12 primers mesos una reducció del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes

    - Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar, durant 12 mesos més, les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes:

    - Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos

   - Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l'anterior reducció

    - Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l'anterior reducció

    - En cas de discapacitats o víctimes de violència domèstiques o terrorisme, un 50% durant 48 mesos

    - En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, podran aplicar, a més de les reduccions i bonificacions anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació, fins a completar un màxim de 36 mesos entre totes les bonificacions i reduccions.

    - En cas de reprendre una activitat per compte propi, si l'autònom, menor de 30/35 o no, hagués gaudit dels anteriors beneficis en el seu anterior període d'alta, el període de baixa exigit per poder-se beneficiar dels nous beneficis serà de 3 anys (en lloc dels 2 previstos amb caràcter general)


· Bonificacions de quotes de Seguretat Social en situacions de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acollida o risc durant l'embaràs o la lactància natural 

Es manté la bonificació del 100% de la quota d'autònoms (homes o dones), a aplicar sobre la base mitjana dels últims dotze mesos, amb la novetat que s'amplia l'edat del menor que pot donar aquest dret fins als 12 anys. 

· Nova bonificació de quotes a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina després del cessament de l'activitat per maternitat, adopció, guarda, acollida i tutela

Les autònomes que es reincorporin després d'alguna d'aquesta situació, dins dels dos anys següents al cessament, tindran dret a una bonificació de la quota de contingències comunes (inclosa IT) que quedarà fixada en 50 euros/mes durant un període de no més de 12 mesos següents a la reincorporació 

· Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom

S'incorpora una nova bonificació del 100% de la base de cotització per contingències comunes, durant 12 mesos, per la contractació indefinida de familiars (cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau)

· Base mínima de cotització per a autònoms que ocupin a 10 treballadors o més per compte d'altri 

La novetat es presenta que la base mínima es determinarà en la LPGE també per als autònoms societaris

· Contractació per compte d'altri de fills més grans de 30 anys

S'afegeix, a les ja existents, una nova possibilitat de contractació per compte d'altri que afecta els fills de l'autònom quan tinguin més de 30 anys

· Deducció de despeses de subministraments i manutenció en l'IRPF 

S'inclou per als autònoms en estimació directa en l'IRPF la possibilitat de deduir les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica, com són l'aigua, el gas, l'electricitat, la telefonia i internet

· Base reguladora de les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat

S'aclareix el sistema de càlcul del subsidi que serà equivalent al 100% de la base reguladora consistent en la suma de les bases de cotització dels 6 últims mesos dividides entre 180, o entre els dies que correspongui de no haver romàs d'alta durant tot aquest període

· Compatibilitat de la pensió de jubilació i la realització de feines per compte propi 

Permet compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d'altri

· Equiparació a efectes d'accident laboral el succeït en itinerància (d'anada o de tornada al lloc de feina)

Es considera com a accident laboral el succeït en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional

 

Consulta els principals articles de la nova Llei d’autònoms al BOE i, si tens dubtes, des de l'Oficina de Serveis a l'Empresa de l'Ajuntament de Rubí podem assessorar-te. 

1.

Recàrrecs i sancions

Art. 1 i disp. final 3a

2.

Casos de pluriactivitat (Autònom + contracte laboral)

Art. 2

3.

Quota reduïda nous autònoms

Art. 3

4.

Beneficis per a persones amb discapacitat

Art. 4

5.

Millores per la cura de menors o familiars dependents

Art. 5

6.

Maternitat i paternitat

Art. 6, 7 i disp. final 4a

7.

Deduccions IRPF: segur, habitatge i manutenció

Art. 11

8.

Quota autònoms societaris

Art. 12

9.

Baixa per accident en el desplaçament

Art. 14

10.

Obligatorietat de l’alta (no concloent)

Disp. Ad. 4a

11.

Autònoms a temps parcial

Disp. Ad. 5a

12.

Contractació de familiars

Disp. Ad. 7a i disp. final 10a

13.

Terminis i efectes d’altes, baixes i modificacions

Disp. final 1a

14.

Entrada en vigor

Disp. final 13a