El termini finalitzarà el pròxim 31 de gener

El període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials està obert fins al 31 de gener de 2018. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d'un gestor de residus, privat, acreditat per l'Agència Catalana de Residus.

L'ordenança N.16 que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 es manté sense modificacions en el 2018. 

Per tramitar la sol·licitud de la reducció/exempció s'ha de presentar una instància i el certificat de l'empresa que gestiona els residus especificant que té contracte amb l'empresa interessada i que aquesta farà la gestió de residus durant un any com a mínim (ha de cobrir l'any en curs de la sol·licitud). Si aquest certificat és per a més d'un any, no es realitzarà la pròrroga de forma automàtica, per tant, s'ha de presentar el certificat cada any.

En les activitats industrials, per poder tenir l'exempció de la quota, el certificat ha de fer constar que es recullen els residus generals o banals, que l'Agència de Residus de Catalunya els codifica com CER 200301 o bé CRC 200199.

En les activitats comercials, la reducció de la quota està en funció de la fracció de residus que s'acrediti que es gestiona (cartó, paper, envasos, vidre...) i del tipus d'activitat realitzada.

La sol·licitud s'ha de realitzar telemàticament mitjançant el certificat digital de la següent manera:

· Us heu de donar d'alta a les notificacions digitals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en aquest enllaç

· Una vegada rebuda la notificació heu d'accedir al portal de la Diputació de Barcelona
 

Per a qualsevol dubte o aclariment en la gestió telemàtica, us podeu adreçar a l'Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona, al telèfon 932029802.

 

Font: Cecot Rubí