És una de les principals conclusions del Baròmetre de la Innovació elaborat per ACCIÓ


El 44,9% de les empreses catalanes incrementarà la facturació i el 21,5% crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar. Són dues de les principals conclusions de la nova edició del Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017 elaborat per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. 

Es tracta de la quarta edició del Baròmetre de la Innovació, que radiografia la situació de la innovació empresarial a Catalunya a partir d’enquestes a 1.200 empreses catalanes de més de 9 treballadors, una mostra representativa pel conjunt de Catalunya. 

Més de la meitat de les empreses catalanes innoven

D’aquesta manera, el Baròmetre de la Innovació detecta que ha crescut lleugerament el nombre d’empreses catalanes que innova. En concret, el 55,3% de les empreses catalanes declara haver realitzat algun tipus d’innovació el 2017, un percentatge superior al del 2016 (54,6%). Principalment han innovat en el procés productiu (64,5% del total d’empreses que han innovat), en l’àmbit del màrqueting i la comercialització (62%), en productes i serveis (60,7%) i en els mètodes d’organització (59,6%).

Pel que fa al perfil, l’estudi conclou que les noves empreses són les que concentren una major activitat innovadora. En concret, el 75,2% de les empreses de menys de 5 anys innova, un percentatge superior a la resta de trams d’edat i seguida per les companyies de més de 50 anys (el 59,6% d’aquestes empreses catalanes ha innovat l’any 2017). 

D’altra banda, el Baròmetre consolida la vinculació entre la innovació i la internacionalització, ja que el 52,8% de les empreses innovadores ha exportat el 2017, mentre que només venen els seus productes a l’exterior un 23,4% de les empreses que no innoven. En el cas de la indústria la relació innovació-internacionalització és més evident: el 86,7% de les empreses innovadores industrials exporta. 

Més recursos a l’R+D

L’any 2017 un 25,7% de les empreses catalanes ha dut a terme activitats d’R+D, una xifra similar a l’any anterior (25,4%). A més, segons l’estudi, el 67,9% de les empreses ha destinat més recursos a finançar aquestes activitats de recerca i desenvolupament, mentre que un 28,6% ha mantingut els mateixos recursos i només un 3,5% n’ha destinat menys.

Gairebé 7 de cada 10 empreses que han fet R+D (69,4%) ho han fet amb l’objectiu de desenvolupar un producte o servei nou o millorat. Amb menys intensitat, les pimes o companyies han destinat l’R+D a crear un nou model de negoci (20,5%), una nova marca (16,1%) o sol·licitar una patent (11,3%).

La incorporació de tecnologies vinculades a la indústria 4.0

El Baròmetre de la Innovació revela que ha crescut el percentatge d’empreses que aposta per la digitalització i el concepte d’indústria 4.0. En concret, el 13,5% de les empreses catalanes manifesta haver incorporat tecnologies vinculades a la transformació digital aquest 2017, per sobre del 12,3% de l’any anterior.

Un fet que segons l’estudi té una clara vinculació amb la competitivitat del teixit productiu, ja que les empreses que han incorporat aquest tipus de tecnologies preveuen millors resultats que les que no ho han fet, especialment en l’augment de l’eficiència (89,5 % vs. 81,5 %),  la facturació (86,5 % vs. 79,7 %) i la creació de llocs de treball (44,4 % vs. 37,7 %). 

Si s’analitza les tecnologies concretes que han adoptat les empreses catalanes s’observa que predomina el big data (el 10,2% de les empreses en va incorporar l’any 2017), seguida de la Internet de les coses (4,7%). No obstant això, destaca que el 4,5% de les empreses catalanes ha incorporat tecnologia d’impressió 3D l’any 2017, més del doble que l’any anterior (2,1%).

 

Font: Generalitat de Catalunya