Planifica estratègicament la teva empresa

Informació general

  • 3a edició del projecte
  • INSCRIPCIÓ TANCANDA: demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2017
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

El programa Planifica estratègicament la teva empresa és un projecte subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona i està destinat a ensenyar a les empreses a fer les seves previsions de futur.

L’objectiu del projecte és implantar una metodologia per fer previsions que ajudin a les persones empresàries a visualitzar i a analitzar la projecció futura del seu negoci.

El projecte es complementa amb una eina informàtica estàndard de planificació estratègica en format Excel, tancada, protegida i d'ús exclusiu, que es va personalitzant amb les dades de l’empresa i amb la qual s’obtindrà d’una manera ràpida i fiable la fotografia dels estats comptables en un termini de quatre anys. Les persones empresàries podran simular diferents escenaris de projeccions per decidir l’estratègia de futur a seguir.

La participació en el programa s’adaptarà a la disponibilitat de l’empresa.
 

Beneficis per a l'empresa

Els beneficis que obté l’empresa amb la participació en el programa Planifica Estratègicament la teva empresa són:

Beneficis directes. Les empreses participants rebran:
- Una eina de planificació estratègica anomenada EPLE, basada en l’Excel 2007, que permet a l’usuari final la projecció dels comptes anuals previsionals en un període de quatre anys i la valoració de la seva empresa.
- L’aplicació va acompanyada d’un manual de funcionament visual en format PDF.
 
Beneficis indirectes. Les empreses participants aprenen a:
- Visionar globalment l’estratègia de l’empresa a llarg termini.
- Analitzar l’evolució de les vendes i la seva estacionalitat.
- Optimitzar els recursos disponibles i planificar la necessitat de nous recursos.
- Millorar els resultats mitjançant el control de costos fixos i variables.
- Conèixer les necessitats de tresoreria.
- Reflectir com seran els estats financers al cap de quatre anys.
- Interpretar les ràtios obtingudes a partir dels estats financers projectats a quatre anys.

A qui va adreçat

Les empreses que vulguin participar-hi han de ser:

- Empreses dedicades a la producció de béns o serveis establertes al municipi de Rubí.
- Empreses que estiguin registrades en el Registre Mercantil com a societats o en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
- Empreses que tinguin dos o més treballadors/es i una facturació superior a 200.000 euros.
- Empreses al corrent amb tots els seus deutes amb l’Administració.

 

Metodologia de treball

A través del sistema de tutories formatives presencials i totalment personalitzades, d’aproximadament 10 hores de durada per empresa participant, les tutores de l’equip professional, juntament amb les persones empresàries, treballaran d’una manera didàctica, dinàmica i pràctica per ensenyar i orientar l’empresa pel que fa al fet que dugui a terme una projecció òptima dels seus estats financers en un període de quatre anys i que l’analitzi buscant l’estratègia més adequada a seguir en el futur.

 

El projecte està sistematitzat en les fases següents:

 
 
FASE 1
 
Diagnosi inicial
 
En aquesta fase es recopilarà la informació dels comptes anuals dels últims exercicis econòmics tancats per diagnosticar la línia evolutiva de l’empresa i poder determinar un escenari de partida de la projecció.
 
FASE 2
 
Realització de les previsions
 
En aquesta fase iniciem les tutories personalitzades amb l’objectiu d’ensenyar les empreses a elaborar les seves previsions, fet que ens permetrà:
- Aprendre diferents tècniques de previsió de vendes per estimar la facturació futura. Fer la recerca d’un mètode de previsió de vendes.
- Planificar les despeses en funció del marge de cada línia de negoci i en funció dels costos d’estructura.
- Aconseguir un pla d’inversió detallant l’increment i la reducció dels actius.
- Valorar un pla de finançament per determinar-ne el volum d’endeutament.
- Quantificar la necessitat de recursos humans en el futur i el seu cost.
- Corregir els errors més freqüents en fer la previsió.
 
FASE 3
 
Emplenament de l’eina EPLE
 
En aquesta fase utilitzarem l’eina de planificació estratègica, que personalitzarem amb les dades treballades durant les tutories. En aquest punt obtindrem:
  El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i el compte de tresoreria, per a un període de quatre anys.
  L’anàlisi de les ràtios.
  La valoració de l’empresa.
Els empresaris disposaran d’aquesta eina per continuar elaborant les previsions de manera autònoma, i així, obtenir la fotografia del futur que els ajudarà a prendre les decisions idònies per assegurar la seva supervivència.
 
FASE 4
 
Anàlisi dels resultats previsionals anuals
 
Finalment, formem els empresaris perquè valorin:
  Els pressupostos en un període de quatre anys per obtenir conclusions immediates sobre la gestió futura de l’empresa i la seva competitivitat.
  L’evolució de les ràtios bàsiques de la gestió empresarial.
  La simulació de diferents escenaris de projecció per definir l’estratègia de futur a seguir.

Informació del projecte i sol•licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat

 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes
 

Fitxes dels projectes

> Quadre de Comandament.pdf
> Solucions Financeres.pdf
> Planifica Estratègicament la teva empresa.pdf
> Xarxa Rubí Empresa.pdf
> Inici a l'Internacionalització.pdf
> Consolidació Internacional.pdf
> Diversificació Internacional.pdf

OrganitzatAmb el suport

 

Empreses participants en el projecte

Empresa Andersen

 

Empresa Scame Material Elèctric SL