Condicions d'ús i Privacitat

Li informem que la pàgina Web http://www.rubiempresa.net és propietat de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí  amb domicili social en C/Can Serra, 3 Masia de Can Serra 08191 Rubí (Barcelona) i amb NIF P0818300F. Així mateix, l'Oficina de Serveis a l’Empresa, de l’Ajuntament de Rubí, en consonància amb la  política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les dades.

1- OBJECTE

La pàgina Web de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí ha sigut creada per oferir el màxim de serveis a les empreses com: la sensibilització per emprendre, informació i orientació sobre gestió empresarial, formació adreçada a emprenedors, etc. L’objectiu principal és l’assessorament per a la creació i consolidació d’empreses i serveis de suport a les mateixes.

L’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí es reserva el dret de canviar les condicions d’ús  sense previ avís. L’Usuari haurà de comprovar si s’han produït canvis en les condicions d’ús sempre que accedeixi a la nostra pàgina Web. Cada cop que accedeixi a la pàgina Web regiran les condicions d’ús d’acord les modificacions introduïdes a cada moment.

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

En accedir a la Web de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajutnament de Rubí  l'Usuari consenteix expressament els termes i condicions d'ús del lloc.

3- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts de la nostra pàgina Web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. Per tant, fins al màxim permès en la Llei, l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí declina qualsevol responsabilitat per pèrdues o danys, incorreguts o soferts per l'Usuari o per qualsevol tercer, ja sigui que es produeixin o relacionin amb l'accés o l'ús de la nostra Web, així com de la informació continguda en aquest o per qualsevol altra causa i independentment de com es produeixi. En cap circumstància l'Oficina de Serveis a l’Empresa serà responsable de danys emergents o especials.

4- ACCÈS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L'accés a la pàgina Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït.

L'accés, navegació i ús del la pàgina Web és responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí o per personal autoritzat de la mateixa relativa a l'ús de la pàgina Web i dels seus continguts.

5- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts de la pàgina Web de l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí incloent, entre uns altres, marques; noms comercials; imatges; logotips; gràfics; animacions; textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini són propietat exclusiva de l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, quedant prohibit qualsevol tipus d'ús, còpia o reproducció total o parcial no autoritzada.
Totes les marques i logotips mostrats en aquest lloc són propietat de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los, descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el permís escrit de l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubú o del tercer en qüestió.

6- POLÍTICA DE PRIVACITAT


Tractament de les dades i de la imatge

La política de privacitat regeix per a la pàgina Web de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí però no per a pàgines allotjades en altres entitats, organitzacions o tercers. En aquest sentit, s’informa al Usuari que la nostra pàgina Web pot contenir enllaços a pàgines Web de tercers, que a la vegada poden disposar de la seva pròpia política de privacitat.
A la pàgina Web de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei com ara les inscripcions a les jornades i cursos organitzats per l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí a través de http://www.rubiempresa.net. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

També es farà ús de les dades per confeccionar llistats dels assistents a les jornades amb les dades d’inscripció per afavorir la comunicació entre tots els  assistents i aquests llistat s’entregarà  a l’inici de la jornada.

Durant les jornades organitzades per l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí també es poden realitzar vídeos i fotografies per visualitzar i publicitar l’acte a les webs d’Internet: www.rubiempresa.net i www.xarxarubiempresa.net pertanyents a la  l’Oficina de Serveis a l’Empresa, ja sigui en format fotografia com en format vídeo.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Oficina de Serveis a l’Empresa  us demana el vostre consentiment per a poder fer ús de la vostra imatge en aquelles fotografies o vídeos captats mentre participeu en alguna de les activitats organitzades per l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, únicament amb finalitat informativa i sense que això impliqui cap dret de remuneració. Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat. Podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a la direcció facilitada en el l’apartat “Drets dels Afectats”.

Finalment, l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Deures i obligacions

L'usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer mitjançant una instància signada a l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí.

L'usuari que faci servir els serveis oferts per www.rubiempresa.net haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.

Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.rubiempresa.net no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit com la inscripció a jornades  i obtenció d’un certificat  d’assistència  mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, exposada a les presents Condicions d’Us i que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.rubiempresa.net

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol•licitud escrita i signada tant presencialment a la Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, com per escrit a la següent adreça:

Edifici Rubí+D
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191Rubí

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

Política de galetes (cookies)

En www.rubiempresa.net utilitzem cookies amb l'objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels usuaris a la nostra pàgina Web. En aquest sentit i amb l'objectiu de garantir a l'usuari tota la informació necessària per a la seva correcta navegació, posem a la seva disposició el següent text informatiu sobre què són les cookies, quina tipologia de cookies existeixen a la nostra pàgina Web i com pot l'usuari deshabilitar-les.

1. Què són les cookies

Actualment, totes les pàgines Web (independentment del servei que prestin) utilitzen cookies, és a dir, guarden una informació mínima de la utilització realitzada per l'usuari a la pàgina Web. Per això, una cookie pot definir-se com un petit arxiu de text o dispositiu d'ús generalitzat que es descarrega en l'equip terminal de l'usuari quan navega per les pàgines Web amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal•lació.

2. Tipologia de cookies

Les cookies utilitzades a la present pàgina Web són:

• Cookies “estrictament necessàries”

Són aquelles cookies considerades imprescindibles per a la navegació per la pàgina web doncs faciliten a l'usuari la utilització de les seves prestacions o eines com, per exemple, identificar la sessió.

• Cookies de funcionalitat

Són aquelles cookies que permeten recordar a la pàgina Web les decisions que l'usuari pren, per exemple: s'emmagatzemarà l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix a la pàgina Web, entre uns altres. L'objectiu és la prestació d'un servei més personalitzat.

La informació recopilada per aquestes cookies és anònima no podent identificar a l'usuari personalment i per tant s'utilitza exclusivament per al funcionament de la pàgina Web.

3. Procediment d'oposició a la instal·lació de les cookies

La majoria d'ordinadors accepten la utilització de cookies automàticament. No obstant això, l'usuari té la possibilitat de decidir si manté les cookies habilitades o no en el seu ordinador. El fet de deshabilitar les cookies pot implicar la pèrdua d'un funcionament òptim de la pàgina Web quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per la mateixa. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies el navegador Web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la Pàgina Web.

L'usuari que desitgi deshabilitar les cookies pot fer-ho des de la secció de preferències del seu navegador d'Internet. Depenent del navegador deurà seguir determinats passos per modificar la configuració de les cookies en el seu ordinador:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Opera


7- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les Condicions d'ús del lloc es regiran per la Legislació Espanyola. Qualsevol controvèrsia derivada de l'ús de la pàgina Web de l’Oficina de Serveis a l’Empresa per part de l'Usuari així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment de les presents Condicions se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la Ciutat de Barcelona.